חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ”ב 1982 נועד, בשילוב חקיקה בנושא מעצרים שתידון במאמר, להסדיר את הכללים לפיהם מתנהלים הליכי המעצר. החל בשלבי המעצר הראשוני שמוגדר כ”מעצר ימים” ,וכלה במעצר עד תום ההליכים המשפטיים.מאמרי זה ידון בשלב המעצר הראשוני להלן “מעצר ימים.
מעצר ימים
לאחר שאדם נחקר ע”י שוטר ונותן את גרסתו ביחס לאירועים בהם הוא חשוד. מעצר ע”י קצין ממונה מוגבל לתקופה של 24 שעות בלבד.קודם שהקצין הממונה מחליט האם לעצור או לשחרר את החשוד עליו לתת לחשוד הזדמנות לטעון טענותיו, ולהזהירו קודם לכן: כי אינו חייב לומר דבר העלול להפלילו, כל דבר שיאמר עשוי לשמש ראיה כנגדו.אם החשוד מיוצג ע”י עורך דין, והאחרון נוכח בתחנת המשטרה, על הקצין הממונה לשמוע גם את דברי העורך דין. בעניין הזכות לשמיעת דברי העורך דין הכל בכפוף לסייגים הקבועים בחוק.

אם הקצין הממונה החליט לעצור את החשוד ,עליו להבהיר לו מייד כי הוא עצור ,ואת סיבת המעצר.החוק קובע במפורש שההסבר צריך להינתן, במידת האפשר, בלשון המובנת לחשוד. כמו כן על הקצין הממונה להסביר לחשוד את זכויותיו: הזכות למסירת הודעה על מעצרו (לאדם הקרוב עליו, הודעה לעורך דין), הזכות להיפגש עם עורך דין בכפוף לסייגים בחוק, הזכות להיות מיוצג ע”י עורך דין, הזכות להיות מובא בפני בית משפט או להשתחרר בהתאם לתקופות הקבועות בחוק.

חשוב להדגיש, המשטרה צריכה למסור, ללא דחוי, הודעה על המעצר, ועל כל שנוי במקום זה, לאדם קרוב לו שהעצור נקב בשמו, ושניתן לאתרו באמצעים סבירים (הכל הכפוף לסייגים בחוק).

לעיתים נדרשת למשטרה ישראל מספר ימים נוספים לשם השלמת החקירה, או לצורך חקירת ביצועה של עבירה ע”י אדם אחר, או לצורך ביצוע פעולות חקירה נוספות. במקרים אלה פונה המשטרה לבית משפט על מנת שיצווה על הארכת מעצר. המטרה העיקרית להארכת המעצר היא ביצוע פעולות חקירה, אשר במסגרתן יאספו ראיות כנגד החשוד.

ראיות אלו יאפשרו למדינה להעמיד את החשוד לדין. עילות נוספות המאפשרות את המעצר הן: אם קיים חשש לסיכון שלום הציבור, או שלומו של אדם אחר, כגון: אישה שהתלוננה על אלימות מצד בעלה, נפגע העבירה או עדים למקרה, או אם ישנו חשש, כי החשוד יעשה פעולות על מנת לשבש מהלכי משפט, כגון: בריחה, העלמת ראיות, תאום עדויות, השפעה על עדים, יציאה מהארץ וכו‘.

השלב הראשון של המעצר, נעשה על ידי המשטרה ללא צו שופט, או בצו שניתן על ידי שופט, אך לא בפני החשוד. לאחר 24 השעות הראשונות ההחלטה על המשך המעצר נתונה בידי בית משפט, והיא מתקבלת אך ורק לאחר דיון בנוכחות החשוד ועורך דינו. בשלב הזה קיימת האפשרות לחקור את השוטר בגין אילו סיבות המשטרה דורשת את המשך המעצר.

יוער, שבכל השלבים של “מעצר הימיםלחשוד ולעורך דינו אין אפשרות לראות את חומר החקירה, ובנוסף במקרים רבים המשטרה מציגה ראיות לעיונו של בית המשפט בלבד. כמובן ,שחשוב לזכור מעצר בשלב הזה הינומעצר ימים” והינו מוגבל ל-15 יום בכל פעם ועד לתקופה כוללת של 75 יום. בדיון הראשוני בדרך כלל המשטרה מבקשת מספר ימים שאינו תואם את הזמן הדרוש לביצוע הפעולות הנדרשות. ולכן כאשר אדם שוכר את שרותיו של עורך דין העוסק בתחום הפלילי בכלל ובמעצרים בפרט, ישנה סבירות גבוהה שהימים שהמשטרה מבקשת לשם המשך המעצר יקוצרו.