Open/Close Menu להתגרש נכון

ידועים בציבור הם בני זוג שלא נישאו כדת וכדין.
על פי הפסיקה בישראל, כדי שייחשבו
בני הזוג לידועים בציבור הם צריכים:

 1. להיות ביחסים רומנטיים אינטימיים הדומים לחיי בעל ואישה.

 2.  לנהל משק בית משותף כפועל יוצא מחיי המשפחה המשותפים.

כאמור, הגדרה זו נובעת מהפסיקה הקיימת ולא מחקיקה מסודרת בנושא ידועים בציבור, כך שאין היא מחייבת ונתונה לשיקול דעתו של בית המשפט.  לא קיימת חקיקה מפורשת המעגנת את מעמדם של ידועים בציבור, אך קיימת פסיקה בנושא שמקנה לידועים בציבור זכויות שונות. בית המשפט לענייני משפחה מכיר ב”בן זוג” כבן משפחה – בסעיף 2 (א) ל”הגדרות” בחוק בית המשפט לענייני משפחה ידוע בציבור נחשב לקרוב משפחה בהקשר לכל תובענה אזרחית.

הסכם חיים משותפים:

כיום זוגות רבים, שאלו הם נישואין שניים שלהם (פרק ב’ ), עורכים הסכם ממון ( הסכם חיים משותפים) שכן, הינם מעונינים להבטיח כי כל הרכוש שצברו במשך חייהם יעבור לילדיהם מנישואיהם הראשונים.

חובה לאשר הסכם ממון

על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג 1973, הסכם ממון יש לערוך בכתב וחובה לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

אם נכרת ההסכם לפני הנישואין או בעת עריכתם, ניתן לאמתו אצל רושם נישואין או אצל נוטריון. האימות כאמור, נותן תוקף חוקי להסכם הממון.

באם הסכם הממון לא אושר בבית המשפט או בבית הדין הרבני, אין לו כל תוקף משפטי.

הדרישה לאישור ההסכם הנה דרישה מהותית ולא רק ראייתית. אישורו של בית המשפט להסכם יינתן רק לאחר שהצדדים הופיעו בפני השופט בעצמם ובית המשפט נוכח לדעת, כי חתמו על ההסכם מרצונם החופשי והינם מבינים את המשמעות המשפטית שבחתימתם על ההסכם. מדובר בהליך קצר אשר דורש אגרה מסוימת.

כל שינוי של הסכם הממון חייב אף הוא להיערך בכתב ויש לאשרו בבית המשפט או בבית הדין הרבני על מנת שיקבל תוקף משפטי.

הסכמות בעל פה בין צדדים ואף מסמך בכתב שערכו הצדדים, שלא אושר בבית המשפט, אינו תקף ואינו מחייב.

יתרונות בעריכת הסכם ממון:

 • הסכם ממון עשוי למנוע הליכים משפטיים קשים וארוכים במקרה של גירושין.

 • הסכם ממון מגן מפני דרישות בלתי הגיוניות וסחיטה של בן הזוג אשר אינו חפץ בגירושין במידה וקיים הסכם ממון מאושר, ניתן לאכוף את ההסכם ולכפות את ביצוע תנאיו הממוניים.

 • הסכם ממון יוצר יציבות ובטחון במערכת היחסים בין בני הזוג. כל צד יודע את מעמדו ובהתאם לכך יכול לכלכל את צעדיו.

 • הסכם ממון מגן על ילדים מנישואים ראשונים ועשוי למנוע מתיחות ולשפר את היחסים בין הילדים מן הנישואים הראשונים לבין בן הזוג של האב/אם מן הנישואים השניים.

 • הסכם ממון יוצר הגנה מפני נושים של אחד מבני הזוג. הסכם ממון הקובע חלוקת רכוש מעניק הגנה לבן הזוג ומונע אפשרות כי נושים יקדימו את זכויות בן הזוג.

 • הסכם ממון שקובע חלוקת רכוש מיד עם פרוד הצדדים מאפשר חלוקת הרכוש מיידית במקרה של פרידה ואין צורך לחכות לאחר מועד סידור הגט לצורך חלוקת הרכוש כפי שקובע החוק.

חסרונות בעריכת הסכם ממון:

 • רוב הזוגות הצעירים שנישאים, נישאים מתוך אהבה אמיתית וכנה ולא מתוך שיקולים כלכליים או מתוך רדיפת בצע. דרישה לעריכת הסכם ממון מאחד מבני הזוג גורמת לתחושה קשה, לפגיעה ביושר ולעלבון אצל בן הזוג השני. דרישה שכזו אף גורמת לחוסר בטחון ומעלה את האפשרות של כשלון חיי הנישואין, וזאת עוד לפני החתונה. לעיתים קרובות אנו שומעים על מצבים בהם בן זוג חתם על הסכם ממון ימים ספורים בטרם יום החתונה הגדול. מצב דברים זה הינו קשה ופוגע ואף מאלץ את הצד השני לחתום על הסכם שכזה למען לא תבוטל החתונה. לעיתים צד חושש שמא סירובו לחתום על הסכם הממון יתפרש כרצונו בממון בן זוגו כשהאמור אינו נכון כלל ונובע מפחדים ריאלים. במצב דברים זה ייתכן ותבוטל החתונה.

 • הידיעה על הסכם ממון המונח במגירה במהלך חיי נישואין עלולה לגרום למתחים רבים בין בני זוג, מתחים אשר לא היו נוצרים אילמלא היה נערך הסכם שכזה.

 • באם נחתם הסכם ממון לצורך הגנה מפני נושים יכול אחד הנושים לטעון להשתתפות בן הזוג שאליו עבר הרכוש בחובות בן הזוג השני וזאת על פי עקרון איזון המשאבים.

 • בן זוג של חייב יכול לקבל את כל הרכוש במסגרת הסכם ממון ולדרוש גירושין.

יש לזכור!

בטרם הנכם חותמים על הסכם ממון,

יש להתייעץ עם עורך דין מטעמכם

ולא להסתמך רק על העו”ד שערך את ההסכם או על עורך דין של הצד השני.

קטגוריהUncategorized

                

לוגו של וואטסאפ WhatsApp דברו איתנו